شهرداری قاین
درآستانه سال جدید
بیایید تا با ایده های خوب ، شهری زیبا و جذاب تر از گذشته را به وجود آوریم .
فرماندارقاین
فرماندارقاین درگفتگوبانسیم قاین:
نسیم قاین:دشمنان به این نتیجه رسیده اند که با بهره گیری از تفرقه می توان جوامع اسلامی را تضعیف کرد و به همین علت همواره بر ایجاد اختلاف میان مسلمانان دامن زده اند.
مدیر کل کانون پرورش فکری استان
مدیر کل کانون پرورش فکری استان درگفتگوبا نسیم قاین:
مسئولین شهر اعم از شهرداری،شورای شهر،فرمانداری وآموزش وپرورش حمایت کنندتا بتوانیم مرکزفرهنگی شماره2را درقاین داشته باشیم

صفحه‌ها

اشتراک در نسیم قاین