شرايط کنوني تحصيل در حوزه آموزش عالي بايد تغيير کند چون در اين بخش درگير رشد کمي شده ايم.
نماینده مردم قاینات وزیرکوه درمجلس شورای اسلامی:
نسیم قاین:وحدت وهمدلی مهمترین رمز 22بهمن وبیست ودو بهمن ماه هاوهمه توقیفات جمهوری اسلامی ایران بود.وحدتی که درپشت سر مقام عظمای ولایت صورت می گیردوافتخاراتی که یکی پس از دیگری رقم می خورد.
امام جمعه قاین
امام جمعه قاین:
دریافت مجوز ایجاد دانشگاه مستقل بزرگمهر قاینی وتبدیل دانشکده پرستاری قاین به مجتمع آموزش عالی نشان از لیاقت مردم فرهیخته ودانشگاهی شهرستان قاین است.
اشتراک در دکترهروی