سیاسی

یکی از ویژگی هایی که شهدای ما داشتند ارتباط دقیق وعمیق وقلبی وایمانی با امامشان بود

به گزارش نسیم قائن ، یادواره ی سردارشهید حاج محمدناصر ناصری و۹ شهید والامقام شهراسفدن ودوشهید گمنام باحضور سردارنظری فرماندهی سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی-خانواده ی معظم شهداء- اقشارمختلف مردم – جمعی از مسئولان پنچ شنبه شب هفده اردیبهشت ماه درگلزارشهدای گمنام این شهر برگزار شد.
فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) درجمع مردم ولایت مدار شهراسفدن گفت: امروز همه ی ما بصورت عام وشما خانواده های عزیز بصورت خاص افتخارکنیم وبرخود ببالیم وبراین نعمت بویژه درمحضرخداوند متعال شکرگزارباشیم که خونهای شهدای ما وشما ، الحمدلله هر روزبهتر از دیروز در حال ثمر دهی است واین فرهنگ در بین تمام جوامع اسلامی نشروبسط پیداکرده است اگر یک روزی تنها فرزندان این ملت واین مردم آنهم در میدانهای رزم نزدیک ، در غرب ، جنوب ،شلمچه ، هویزه و درطلائیه ،در جزایر مجنون ،چزابه از مرزهای ایران اسلامی دفاع می کردیم امروز هم طول همه ی جبهه ها ی مقابله با کفر را ما مملو از سربازان آماده شده با استفاده از فرهنگ شهدایمان وانقلاب اسلامی می بینیم در نقاط دور دست و در نقاط مختلف دنیا که مشغول نبرد با جبهه ی کفر واستکبار جهانی هستند.
سردار نظری در ادامه گفت: امروزدیگر ما مردم فقط به شهادت نمی اندیشیم بلکه برای جوانان این مرز وبوم زمینه ی شهادت فراهم نیست اگر چه این فرهنگ ازاین ملت بروز وظهور پیداکرده است وامروز این افتخار مال مردم است که جوانان اکثر کشورهای اسلامی با این نگاه واین روحیه جهادی وتوسل به این فرهنگ در جاهای مختلف ودر مرزهای مختلف مشغول انجام وظیفه هستند.
تحمل ازدست دادن عزیز خیلی سخت است مگر درصورتی که بدانیم به واسطه این صبر واستقامت دیگرانسانهادرمسیر ایمان قرارمی گیرند اما انتظار شهدا از ما چیست خانواده های شهدا چه انتظاری از ماداند؟
مردم خودرا مدیون خانواده های شهدا می دانند اما انتظار شهدا وخانواده های عزیز این است وآن عمل به انچه شهدا برای آن به عبادت رسیدند واین یک توقع بیجا نیست بلکه یک انتظار است
کسانی که حیات خودرا تقدیم کرده اند این انتظار را اگرداشته باشند انتظار بیجایی نیست واین انتظار در موضوعات مختلف گسترده است ودریک کلام عمل به آنچه امروز ما در اهمیت انقلاب، درذات انقلاب ،درحرکت انقلاب، دربرقراری واستحکام این انقلاب ودر حاکمیت اسلامی وظیفه داریم انجام دهیم
یکی از ویژگی هایی که شهدای ماداشتند ارتباط دقیق وعمیق وقلبی وایمانی با امامشان بودامام جامعه وامام ولایت واین ارتباط به حدی بود وبه اندازه ای دروجودشهدارسوخ کرده بود که به محض اشاره به محض احساس دریک نقطه ویادرارتباط با یک موضوع سراز پانمی شناختند.
سردارنظری اظهارداشت: به عنوان نمونه شهید ناصری شخصیتی بود که در کردستان ،جبهه های جنوب ونهایتاً براساس نیازحرکت انقلاب اسلامی در افغانستان حضور پیدار کرد ودر این راه جان خودش را تقدیم کرد.
امروز هم شما شاهد این میدان زیبا هستید،دفاع از انقلاب در نقاط دوردست ،شهدای دفاع از حرم،شهدای دفاع از مظلومان سوریه،لبنان،فلسطین،عراق وهمه مسلمانان اینهادرنتیجه ارتباطی است که بین شهدای ما وامام خودشان برقرارمی شود وسراز پا نمی شناسند تا بتوانند فرمان ولی خودرا اطاعت کنند
امروز درنتیجه یکی از مشخصات برجسته شهدا می خواهیم این سوال را ازخود داشته باشیم که امروز امام جامعه از ما چه می خواهد وچه نگرانی ها ودغدغه هایی جود دارد ؟اگر شهدا دراین مکان حضور فیزیکی می داشتند وبا ما سخن می گفتند انتظار شان از ما چه بود؟ یکی از توقعات وانتظارات درارتباط با مسائل فرهنگی است بارها امام جامعه ما تذکردادند،ابراز نگرانی کردند،هشدار دادند که جبهه کفر به ویژه آمریکا با استفاده از رسانه های گسترده فضای جنگ نرم را به روی ما باز کرده اند وتیر وترکش های فرهنگی به سمت ما بخصوص جوانان درحال پرتاپ کردن است
دوتوقع وجود دارد که درنتیجه حرکت در مسیرشهدا به ندای ولی امر خودمان لبیک بگوییم اول جنبه انفرادی است هرکسی درنتیجه این تهاجم دراین میدان نبردفرهنگی چه وظیفه ای داریم باید خودمان را حفظ کنیم یک رزمنده ،یک سرباز ولایت وسرباز اسلام ارادت مندان به محضرشهدا اول باید مراقب خود باشند ودرمقابل این تهاجم خودرا ایمن کنند راه این ایمن سازی فرار از تیر رس تیر وترکش های فرهنگی است درجامعه ما حضور شیطانی ماهواره معنا ندارد چون تماما مضراست چون تماما دراختیار استکبار جهانی است وبه صورت پیدا وپنهان مشغول پرتاب تیرهای زهرآگین به سمت خانواده وجوانان وخواهران وبرادران ماست وهیچ وقت انسان عاقلی خودرا درتیر رس مستقیم دشمن قرار نمی دهد
درک موضوع سخت است،احساس نمی شود،اگر فریادی زده می شود واز حلقوم رهبر انقلاب درخصوص مسائل فرهنگی حرفی زده می شود ناشی ازاین است که مبادابا این ابزارهای فرهنگی جوانان ما نتوانند خط سرخ وپرفیض شهادت راادامه دهندنباید درمسیر امواج مسموم رسانه های کفر خودمان را قراردهیم
چرادرجامعه ما آمارطلاق روبه افزایش است اینها ناشی از هجوم گسترده فرهنگی دشمن است
نسبت به طلاق باید حساسیت داشته باشیم،وقوع طلاق دربین جامعه اسلامی ما باید قباحت داشته باشد نه اینکه ۶۰درصد طلاق های ما مثلا توافقی باشد برای جامعه دینی ما جای سرافکندگی دارد غیرت مردان ما کجاست غیرت دینی وملی وناموسی کجاست؟
جنگ ،جنگ نرم است وضعیت،وضعیت عادی نیست اما به شکر خدا قابلیتهای فرهنگی،استعدادهای فرهنگی،مردم ایمانی هم درجامعه فراوان هستند وبه راحتی این معضلات قابل حل کردن است وباید
خانواده ها وهمسران نسبت به هم تحمل پذیری داشته باشند چون استکبار جهانی متوجه شده است که باید کجارا بزند،چون این شهدااز دل خانواده های دینی سربلند کرده اند لذا خانواده را باید بزنند وزنان ماراباید هدف بگیرندوماباید هوشیار باشیم.
امروز آمریکا دیگر نمی تواند جنگ سخت را به ما تحمیل کند،امروز آمریکا درمقابل رزمندگان شمازمین گیراست،امروز آمریکا و دنیای کفرقدرت عرض اندام درمقابل رزمندگان ما وشماراندارد
امروز پاسخ اسرائیل وآمریکا را همین رزمندگان می دهند ونگران مقابله نظامی وجنگ سخت با آمریکانیستیم.
نگرانی ما دربخش جنگ نرم است علما ومسئولین توجه بکنند که مبادابایک توضیحات سطحی همان کاری راانجام دهیم که مورد خاص آمریکاست.
مباداجشنی ،محفلی با عنوان های مذهبی هم درست بکنیم وناموس این مردم را روی سِن با لباسی که درشان مردم نیست قراردهیم وبعدهم هزارتوجیه برایش بیاوریم.
ما می توانیم مجالس شادی وجشن داشته باشیم ،همانگونه که مبادی اعتقادی ما ترسیم کرده است
موضوع دیگر درخصوص مسائل معیشتی مردم است که ولی ما دغدغه دارندونگران هستند
مردم عزیز اقتصادمقاومتی که راهکارترسیم شده ازافکاربلند والهی ولایت است دوبخش دارد یک بخش فردی است مادرحال نبردبا استکبارهستیم ومی خواهیم راه شهدا راادامه دهیم وانقلابمان را به همه جهان صادر کنیم واین مقداری زحمت دارد.عزت مندی،سربلندی،سرافرازی،برای مردم وملت ما هزینه دارداین هزینه های سخت که شهداباشندرا مردم پرداخت کرده اندواین هزینه های مادی برای مردم چیزی نیست.
درصرفه جویی واصراف ها وخرید جنس ایرانی ،اگرچه برخی ضررکنند اما این درآخر به نفع ماست، اماامروز در میدان جنگ نباید به نفع فردی خودمان فکر کنیم به نفع انقلاب باید فکر کنیم
مسئولین هم باید دقت کنند وفرمان رهبری را گوش کنند همانگونه که شهدا عمل کردند
وقتی که آقا می فرمایند مشکلات اقتصادی ما درلوزان وژنو ونیویورک حل نمی شود با جان دل اطاعت وعمل کنید
مصلحت این جامعه ومردم درهدایت الهی ولایت است این مردم ظرفیت وآمادگی دارند،این مردم الگودارند وحاضر هستند از جان ومال خود بگذرند اما مسئولین که پرچم داران اجرایی این حرکت مقاومت اقتصادی باید باشند مبادا جوردیگری فکرکنند وتکیه برامریکا داشته باشند واز این مردم غافل وامید به جبهه کفر پیداکنند.
امروز اگر به واسطه شهدا اینجاجمع شده ایم بدانیم که شهدا وقتی از سوی رهبر مطلبی رادریافت می کردند تا پای جان می ایستادندبا نظام وانقلاب وولایت صادق بودندوراه برون رفت از این مشکلات معیشتی همانا تلاش واستقامت وتکیه برداشته های داخل وظرفیت های داخل است که کرارا رهبر به ما هشدار می دهند.
امروز ملت ها به واسطه مجاهدتهای شما بیدارشده اندبیداری اسلامی درنقاط مختلف هم در سطح جامعه اسلامی وهم جامعه بشری شکل گرفته است وشاهد این ادعا نقاط مختلف مبارزه دردنیاست وآخرینش دریمن است
دنیای استکبار امروز سه جبهه را درمقابل انقلاب اسلامی بازکرده است اول جبهه جنگ نرم،دوم جبهه اسرائیلی سعودی است وقتی دیدند حریف حرکتهای مقاومتی درنقاط مختلف کشورهای اسلامی نمی شود آل سعود مجبور شد ماهیت خودرانشان دهد ودر یک ائتلاف با صهیونیستها ویهودی ها به سرکردگی آمریکا شروع به بمباران مردم مظلوم یمن کردند وامروز شاهد هستید که چگونه درحال کشتن این مردم مظلوم هستند ما باید ازاین مردم حمایت کنیم.
جبهه بعدی جبهه تکفیری هاست اینها درنتیجه حرکت انقلاب اسلامی ودمیده شدن روح جهاد وروحیه جهادی دربین جوامع اسلامی به وحشت افتادند این روحیه جهادی مخصوص شیعه تنها نیست وبرادران اهل تسنن هم برگرفته از آیات قرآنی والهی فهمیدند که نقطه مرکزی کفرکجاست لذا روحیه جهادی در نتیجه مجاهدت شما مردم حتی دربین برادران اهل سنت روبه رشد نهاد
باید از اسلام وهابی و شیعه انگلیسی پرهیز بکنیم اینها هردوازیکجا منشاءمیگیرند
برادران اهل سنت مراقبت کنند که این اسلام آمریکایی دستش از آستین وهابیت بیرون می آید وشیعیان باید توجه کنند که آمریکا شیعه هم میسازد،انگلیس با نیرنگهایش شیعه می سازد ومی خواهد به مردم ما غالب کند
هوشیاری مردم انقلابی ما با این نشانه ها والگوهایی که به عنوان شهید داریم وبا ارتباط معنوی وعمیقی که با ولایت وانقلاب داریم اینهاجایی نخواهد داشت امااین مراقبت بیش از پیش می خواهد
درپایان هدایایی به رسم یادبود به خانواده های شهدا اهداگردید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا