رئیس اداره اوقاف وامورخیریه قاین:
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان قاین یکی از راه های مقابله با جنگ نرم دشمنان را اجرای برنامه های فرهنگی و مذهبی در بقاع متبرکه و امامزادگان دانست.
آیت الله مکارم شیرازی  دردیدار با فرمانده محترم سازمان بسیج  گفته اندکه اگر دشمن می گوید گزینه نظامی روی میز است ماهم می گوییم گزینه بسیج روی میزاست
فرماندار قاینات گفت: اشاعه و ترویج فرهنگ اسلامی مطالعه و کتابخوانی مهم ترین مانور فرهنگی در برابر با جنگ نرم دشمنان اسلام است.
اشتراک در جنگ نرم