روحانی درجمع قهرمانان ورزشی:
رئیس جمهور با بیان این که شرایط ورزش برای بانوان سخت تر است، گفت: شرایط ورزش برای آقایان ساده تر است و شما می بینید که جوان های ما هر کوچه و خیابانی را تبدیل به میدان فوتبال می‌کنند بنابراین ما باید ورزشگاه های ویژه بانوان را توسعه دهیم و فرصت ورزش را باید فرصت برابر کنیم. یعنی نباید صرفا برای آقایان امکانات باشد و برای بانوان نباشد این بی عدالتی است.
قابل توجه شما وهمسرتان:
نسیم قاین:مسابقات مهارتهای ورزشی ویژه زوجین درقاین برگزار می شود.
اشتراک در ورزش همگانی