در11ماهه امسال:
فارابی درآمد کمیته امداد شهرستان را از17000مشترک صندوق صدقات وکمک های مردمی درسطح شهرستان 9میلیاردو500میلیون ریال اعلام کرد .
فرماندارقاین:
نسیم قاین:فرماندار به معاون خود ماموریت داد ظرف مدت یک هفته مشکل وام های خود های اشتغالی شهرستان را از طریق بانکها پیگیری ونتیجه را اعلام نماید
تولید قارچ
مسئول بسیج سازندگی ناحیه قاین:
نسیم قاین:12کارگاه ورمی کمپوست کارتولید را آغاز نموده اند و6کارگاه به مرحله بهره برداری رسیده است.
اشتراک در وام