نسیم قاین:نبود مشاوروکارشناس تغذیه وبدنساز مدرک دار درکنارتیم،عدم حمایت کافی ولازم از سوی مسئولین و........ ازجمله دلایل عدم موفقیت تیم هندبال قاین بود.
تیم هندبال قاین
صبح امروز:
نسیم قاین:تیم هندبال تروند زعفران قاین به مسابقات دسته دوکشوراعزام شد.
اشتراک در هندبال