مدیر امور آب و فاضلاب قاینات خبر داد
مدیر امور آب و فاضلاب قاینات گفت: در اجرای طرح جمع‌آوری فاضلاب شهر قاین تاکنون 32 کیلومتر شبکه جمع‌آوری و 4.5 کیلومتر خط اصلی انجام شده و هزار و 500 متر از خطوط اصلی جمع‌آوری دیگر باقی است.
اشتراک در نزولات آسمانی،صحراگرد،قاین