رئیس اداره تعاون،کاروورفاه اجتماعی قاین:
سروری از3435 نفر /ساعت آموزش براي تعاوني هاي قاينات در سال 92 خبرداد.
رئیس اداره کار،تعاون ورفاه اجتماعی
نسیم قاین: قدرت بانکهادرشهرستان آن قدر بالاست که به مصوبات کمیته اشتغال توجه نمی کنند.
رئيس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي قاین:
حوادث ناشي از کار در قاينات طي 10 ماه امسال 40 درصد کمتر شد.
اشتراک در سروری