درخواستهای مردم قاین از رئیس تامین اجتماعی شهرستان
در حال حاضر دردرمانگاه تامین اجتماعی قاین حداقل خدمات درمانی ارائه نمی گردد وپژشک عمومی جوابگوی مردم نیست آنوقت تخصصی شدن روی کاغذ چه دردی ازما برمی دارد .
مسئولان خضري دشت بياض در جلسه شوراي اداري اين شهر از وضعيت نامناسب درمانگاه اين شهر انتقاد کردند.
يکي از شهروندان خضري دشت بياض مي گويد: از 10 سال قبل راديولوژي درمانگاه با تجهيزات، امکانات و ساختمان راه اندازي شد و نيرويي هم براي اين پست به کار گرفته شد اما در حال حاضر اين نيرو در قاين مشغول به کار است
اشتراک در درمانگاه