دوهفته پس از حضور استانداردرقاین
3میلیاردتومان برآوردهزینه تکمیل وساخت مجتمع تفریحی گردشگری پیانو قاین است.
اشتراک در خدمتگزار،مجتمع پیانو،فرماندار،بیجاری