بعد از صحبت‌های این خبرنگار در مخالفت با طرح جداسازی کارمندان، موجی علیه اظهارات او در شبکه های اجتماعی به راه افتاد.
گفتگو با باسابقه ترین خبرنگار قاین:
جعفر حقانی بهترین خاطراتش را از دوران حضورش در جبهه های نبرد حق علیه باطل وارسال گزارشات به صدا وسیما آن زمان می داند ومیگوید: بهترین برگ دفتر عمرم، زمان خبرنگاری وارسال گزارشات از جبهه بود.
تاندونیت به التهاب تاندون، اطراف تاندون و لایه‌ای که روی تاندون را فراگرفته، گفته می‌شود.
مسیح علینژاد که در دفاع از اقدام زشت سریع القلم که خود را مشاور روحانی می داند و در کنفرانس داووس کروات زده بود بر آمده است به حجاب بانوان مومن ایرانی توهین کرده و مدعی شد که آنان از روی اجبار حجاب دارند!
اشتراک در خبرنگار