رئیس اداره کار،تعاون ورفاه اجتماعی قاین:
رئیس اداره کار،تعاون ورفاه اجتماعی قاین گفت:اگرچه 1365فرصت شغلی درشهرستان ایجادشده است اما برخی بانکها درزمینه پرداخت تسهیلات به تعهدات خود به خوبی عمل نمی کنند.
فرماندارقاین:
نسیم قاین:فرماندار به معاون خود ماموریت داد ظرف مدت یک هفته مشکل وام های خود های اشتغالی شهرستان را از طریق بانکها پیگیری ونتیجه را اعلام نماید
اشتراک در بانکها