با حمایت مسئولین وحضور سرمایه گذاران:
نسیم قاین: باراه اندازی وبهره برداری از کارخانه اکسیر شرق قهستان 20نفرمستقیم وارد عرصه کار خواهند شد.
دوهفته پس از حضور استانداردرقاین
3میلیاردتومان برآوردهزینه تکمیل وساخت مجتمع تفریحی گردشگری پیانو قاین است.
با استفاده از تسهیلات بانک کشاورزی
مدیر شعب بانک کشاورزی خراسان جنوبی گفت: با استفاده از تسهیلات بانک کشاورزی سه طرح کشاورزی در شهرستان های مختلف خراسان جنوبی به بهره برداری رسید.
اشتراک در اشتغال زایی