رئیس اداره کار،تعاون ورفاه اجتماعی
نسیم قاین: قدرت بانکهادرشهرستان آن قدر بالاست که به مصوبات کمیته اشتغال توجه نمی کنند.
اشتراک در اداره کار