مدیرکل میراث فرهنگی استان قول داد:
نسیم قاین:هزینه بازسازی میدان ابوالمفاخر قاین 100میلیون تومان برآوردشده است
اشتراک در ابوالمفاخر