دفتر مقام معظم رهبری
کانال نسیم قاینات را در تلگرام دنبال کنید
کد مطلب: 7090  |  
تاریخ انتشار : 20 ارد 1393 - 23:24
دربحث نیروی انسانی نگاه اول به شهرستان،استان ودرنهایت خارج ازاستان خواهد بود /باتوجه به زیربنای مورد نیاز دانشگاه جابجایی دانشگاه به مکان دیگر صددرصد است

به گزارش نسیم قائن ، شفیعی میم اولین رئیس دانشگاه بزرگمهرقاینی دراین نشست خبری گفت: با توجه به اینکه ازسال1362درمنطقه نبودم اما اوضاع شهرستان رارصد می کردم وحتی مدتی درزمینه های مختلف مشاوره هایی به مسئولین میدادم وبیشتر مشاوراتم هم درزمینه آموزش عالی بوده است.

 

باتوجه به اینکه خودم درزمینه آموزش عالی هستم درزمینه گرفتن مجوز برای یک دانشگاه گامی خوبی درشهرستان برداشته شد ومجوز گرفته شد.منتها نگرانی ها بعد ازاین است وفکر نکنیم بچه ای که متولد شده است دیگر متولد شده وکار تمام است درصورتی که این بچه مواظبت کردن وبزرگ کردن می خواهد وقتی بزرگ شد بیشتر باید مواظب باشیم تا شکل اصلی خودرا بگیرد وبه آنجایی که می خواهیم برسد وتمام نگرای های ما برای این دانشگاه  ازاین به بعد است که این مجموعه به چه نحوی شکل می گیرد وبزرگ می شود به طوری که هم درخور شهرستان باشد وهم شایسته شهرستان باآن پتانسیل هایی که مد نظر بوده است چه حوزه فرهنگی وچه حوزه اقتصادی.

 

دراین زمینه باید گفت: هرچه تحول فرهنگی مثبت تر باشد وهنجارها رعایت شود،اما ممکن است ناهنجاریهایی باشد وشرایط شهر را به سمت دیگری سوق دهد باید به آن توجه ویژه ای شودودرزمینه فرهنگی دانشگاه وشهرستان باید توجه بیستری انجام شود.

 

 به همین جهت برنامه هایی برای آن درنظر گرفته شده است که این بُعد قضیه فراموش نشود. ازبُعد اقتصادی با یک مثال ساده یک سوپر مارکتی دربلوار ابوالمفاخر ممکن است تا 2سال پیش روزی 2نفرهم مشتری نداشته اما درحال حاضر ازسوپرمارکت میدان شیرازی هم بیشتر مشتری دارد این مثال کوچک را می توان تعمیم داد به روزی که5تا10هزار دانشجو در10سال آینده درشهرستان باشد چه اتفاقی برای شهر خوهد افتاد این جنبه اقتصادی،جنبه اجتماعی آن هم هست وبا یدآمادگی پذیرش این قضیه راداشته باشیم.

 

در زمینه دانشگاه تا جایی که به من مربوط می شود وتوانم اجازه دهد درهرفضایی که شما درنظر بگیرید نقشه جامع وکلی درنظر گرفته ام وازهمین الان 10تا15سال آینده رادیده ام وبرای آن برنامه دارم چه خودم باشم یا نباشم وسعی می کنم زیرساختها را طوری بگذارم که اگر هم نباشم نفربعدی نتواند خیلی جابجا کند وسلیقه ای شود.

 

تا جایی که من احساس می کنم درمجموعه شهرستان سلیقه ای بیشتر کار می شود اما من زیرساختهای این دانشگاه را طوری خواهم گذاشت که چه من باشم وچه نباشم افراد دیگری که می آیند سلیقه ای نتوانند زیرساخت را جابجا کنند.

 

درزمینه زیرساختها واینکه زمین دانشگاه به کجارسیده است وآیا دانشگاه به جای دیگری منتقل خواهد شد یانه توضیحاتی ارائه نمایید

درزمینه اموزشی پژوهشی طرح دارم ودراین شهرستان با توجه به اقلیم منطقه آنچه که فکر می کنم بحث صنعتی منطقه است که چه رشته های فنی نیاز خواهد بود وبیشتر بخش کشاورزی که من درنظر گرفته ام تحصیلات کارشناسی ودر تحصیلات تکمیلی درحد ارشد ودکترا به جز فضای دانشکده کشاورزی وحتی بخش زیادی از دانشگاه علوم ومهندسی اختصاص داده شده است ودررشته هایی که از نظر رشد وتکثیر وچه از نظر ژنتیک بحث ژنتیک گیاهی ودارویی برای من مطرح است اگر جاداشته درکنار آن 2پژوهشکده زرشک وزعفران وپژوهشکده گیاهان معطر دارویی را پیش بینی کرده ایم تا ببینیم به کجا خواهد رسید .پژوهشکده های دیگری هم هست انرژی های نو درمنطقه ما بحث انرژی های خورشیدی وبادی واقعا مطرح است واگر بشود استفاده بهینه ازاین فضا ها کرد اینها دیده شده است وفضارابه سمتش خواهیم برد که اینجا یک پروژه انجام شود این پروژه حداقل نیم درصد یک جامعه یا منطقه یا حداقل کشورراپوشش دهد که این دربعد آموزشی پژوهشی مد نظر من است.

 

دراینکه چه تعداد متخصص بتوانیم دراین زمینه بگیریم ومتخصصین دلسوز باشند وکاری که ما بخواهیم انجام دهند وبه هدفی که می خواهیم برسیم را به خدا واگذار کرده ایم وامیدواریم که خدا کمک کند وبه ان اهدافی که می خواهیم برسیم چون ما فقط برنامه ریزی می کنیم ایده کلی وکلید راهبردی را می توانم نشان بدهم

دربحث فضای کاربردی  قبل ازاینکه وارد فضا شوم ما قول 100هکتار زمین را گرفته ایم اما بعید می دانم که دراین فضا باشد تا جایی که به من منتقل کرده اند مالکین به شکل سرمایه گذاری به زمین هایشان نگاه کرده اند وچه درزمینه اموزش عالی وچه وزارت بهداشت تا جایی که من میدانم این دووزارتخانه برای زمین یک ردیف ریالی هم ندارد درحوزه آموزش عالی این بخش زمین است دراین حوزه زیاد خوش بین نیستم دربحث جابجایی احتمال اینکه مکان دانشگاه جابه جا شود زیاد است مگر اینکه دوستانی که دراطراف زمین دارند با مسئولین شهر به تفاهم وهمدلی برسندد که اینجاگُل شهراست وبهتراین است که این دانشگاه درهمین منطقه باشد از2طرف هم دید دارد درمنطقه گردشگری ودرورودی شهر است وبه هردلیل اگر اینجا باشد برای پیشرفت شهر بهتر است که اینها زیاد به من مربوط نمی شود ومن فقط می توانم راهکار بدهم .

 

زمین بایستی تا تابستان واوایل مرداد بنا به قولی که داده اند واگذار شود تا بتوانیم طرح هایی راکه برای دانشگاه دیده ام با یک شرکت مشاوره ای کلیات طرح را مطرح وقانونی کنم ودراولین فرصت شروع به ساخت وساز نمایم

 

رشته هایی که از قبل دردانشکده فنی بوده است عمران ومکانیک وکامپیوتر که دررشته مکانیک وکامپیوتر چندین دوره درمقطع کاردانی فارغ التحصیل داشته ایم  واولین دوره کارشناسی ناپیوسته مکانیک خرداد ماه امسال فارغ التحصیل می شونددانشکده علوم انسانی فعال است با3رشته الهیات،جغرافیا وحسابداری ،دانشکده علوم پایه به دلیل اینکه رشته هادردفترچه تکمیل ظرفیت سال گذشته اعلام شد رشته کامپیوتر فعال شده اما رشته ریاضی وآماد دانشجو به حد نصاب تشکیل کلاسهانرسید.

 

درزمینه استفاده از ظرفیت های شهرستان چه دربعد نیروی انسانی وچه دربعد پتانسیل ها ی اقتصادی وامکانات وتجهیزات شهرستان را چگونه پیش بینی می کنید؟

 

درزمینه پتانسیل های اقتصادی دوست دارم حوزه گردشگری مالی صددرصد درشهرستان انجام شود منتهاشرط کوچکی دارد که دوستان اقتصادی براساس فهرست بهای کل کشور تعهداتی که کل کشور میدهد برای ما خواهد بود دربعد قیمت وبعد تعهدات اگراین دوقضیه برای ما مسجّل شود که دوستان وهمشهریان پایبند هستند شک نکنید تاجایی که بشودگردش مالی برای این حوزه اتفاق می افتد درشهرستان خواهد بود اگر این قضیه اثبات شود واگر بخواهد استفاده ابزاری شود هرشرکتی قیمت غیرمتعارف بدهد شرکت از تهران می آوریم وحتی شود با هواپیما برمی گردانیم چون اجازه حیف ومیل بیت المال واینکه یک نفربخواهد از ضعف شهرستان سوء استفاده کند را نخواهم دادتازمانی که درغالب وچارچوب باشد به شدت دست دوستی می دهیم واستقبال می کنیم

 

ما اگر یک شرکت قوی درشهرستان داشته باشیم وبا توجه به اینکه ساخت وساززیاد خواهیم داشت چراپول دوباره به تهران برگردد این اول به پتانسیل های شهرستان بر می گردد وبعد از پتانسیل های شهرستان به تعهدات وعملکردها نیز بر می گردد .دوست دارم شخصا وقلبا پتانسیل ها در شهرستان پیاده شود حتی اگر خواسته باشند حاضرم پتانسیل سنجی کنم که مادر3سال آینده این کارهارا می خواهیم انجام دهیم هرکس که می تواند شرکتی فعال کند وکاراقتصادی بکند بنیادی بگذارد وشروع کند

 

دربحث نیروی انسانی نگاه اول به شهرستان،استان ودرنهایت خارج ازاستان خواهد بود اما زمانی که دست ما بسته باشد ونیرویی درشهرستان نداشته باشیم چاره ای نیست به سمت استان ودر غیر این صورت به خارج ازاستان می رویم.

 

نظر شما

CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.