دفتر مقام معظم رهبری
کانال نسیم قاینات را در تلگرام دنبال کنید
کد مطلب: 6551  |  
تاریخ انتشار : 19 فرو 1393 - 15:12
رئیس تامین اجتماعی قاین:حداقل دستمزد روزانه مبناي وصول حق بیمه بیمه شدگان مشمول قانون تامین اجتماعی درسال 1393 مبلغ 970،202 ریال اعلام می گردد.

به گزارش نسیم قائن ، علی راستی رئیس تامین اجتماعی قاین دراین خصوص به خبرنگار نسیم  قاین گفت :

حداقل دستمزد روزانه مبناي وصول حق بیمه بیمه شدگان مشمول قانون تامین اجتماعی (به استثناء رانندگان حمل ونقل عمومی بین شهري و فعالیتهاي داراي دستمزد مقطوع) درسال 1393 مبلغ 970،202 ریال اعلام می گردد.

وی افزود:سایر سطوح دستمزدي براساس آخرین دستمزد روزانه سال 1392 ، معادل 12 درصد بعلاوه رقم ثابت 110،21 ریال بشرح ذیل افزایش می یابد.

 

حداقل حقوق 202970 و به نسبت حقوق سال 92 افزایش آن 12درصد بعلاوه 21110می باشد رانندگان برون شهری263900 ومینی بوس 223300 ودرون شهری 202970می باشد

 

همچنین پرداخت حق بیمه آن گروه از بیمه شدگان اختیاري که مبناي پرداخت حق بیمه آنان در سال 1392 از رقم روزانه 375،162 ریال بیشتر می باشد همانند سایر سطوح دستمزدي افزایش یافته، مشروط براینکه از حداقل دستمزد روزانه به مبلغ 970،202 ریال کمتر نباشد .

 

مزد روزانه شغل در سال 1393= 110،21+1.12(آخرین مزد روزانه شغل در سال 1392)

تبصره: طبق بند 3 بخشنامه مقرر گردیده ماهانه مبلغ 800000 ریال بعنوان کمک هزینه اقلام مصرفی، مزایاي رفاهی و انگیزه اي به کلیه کارکنان دائم و موقت پرداخت گردد. لذا کارفرمایان مکلفند به هنگام تنظیم صورت مزد مبلغ مذکور را در ستون مزایاي مشمول درج و حق بیمه متعلقه را بهمراه سایر اقلام پرداخت نمایند.

دستمزد مقطوع روزانه رانندگان مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهري معادل 900،263 ریال، بابت رانندگان مینی بوس و سواري معادل 300،223 ریال، سایر رانندگان و رانندگان تاکسی، وانت بار و مینی بوس درون شهري معادل 970،202 ریال تعیین می گردد.

نظر شما

CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.