دفتر مقام معظم رهبری
کانال نسیم قاینات را در تلگرام دنبال کنید
کد مطلب: 5983  |  
تاریخ انتشار : 22 بهم 1392 - 23:28
قبل از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران شاید ورزش شهرستان قاینات انفرادی وگروهی دررشته های خاص ومعدودانجام می شد که گواه این فعالیت ،پیشکسوتان حی وحاضر وانانی که سربربالین خاک نهاده اند باشندامابه جرات وصراحت می توان گفت که هیچ سرانه فضای ورزشی برای این خطه ازکشور تعریف نشده بود

به گزارش نسیم قائن ، ورزش یکی از مقوله هاوپدیده های اجتماعی وفرهنگی درعصر حاضر در تمامی جوامع می باشد ودرقرن کنونی نیز ورزش قهرمانی به عنوان یکی از صنعت های اقتصادی جهان به شمار رفته است .اما آنچه مبرهن است اینکه ورزش درتمامی ابعاد موردتاکید ائمه اطهار وانبیاء وبزرگان دین ودانش مابوده است چراکه یکی از بهترین عوامل وراهکارهای کاهش امراض وبیماریها وموجبات نشاط وشادی اور تمامی آحاد جامعه می باشد.

 

درست است که تاریخچه پیدایش ورزش به ازمنه بسیار دوری می رسداما تحرک وتوجه به سلامت زیستی با خلقت آدمی وتلاش برای تغذیه وایجاد مامن ومقابله با دشمنان وجود داشته است وآنچه که به آن همه تحرک وانرژی هالباس علمی می پوشاند نگاه به ابعاد مختلف ورزشی دررشته های گوناگون وتدوین برنامه های منظم ومنسجم وبهابخشی به نیازهای اصلی می باشدکه باید توسط مسئولین البته باهمگامی مردم به آن پرداخته شود.
 

 

قبل از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران شاید ورزش شهرستان قاینات انفرادی وگروهی دررشته های خاص ومعدودانجام می شد که گواه این فعالیت ،پیشکسوتان حی وحاضر وانانی که سربربالین خاک نهاده اند باشندامابه جرات وصراحت می توان گفت که هیچ سرانه فضای ورزشی برای این خطه ازکشور تعریف نشده بودکه اختصاصا مربوط به فعالیت های ورزشی باشدونمره این سرانه چه روباز وچه سرپوشیده حتی با احتساب شهرستان زیرکوه صفربوده است ولی آنچه درآن زمان درجمع ورزشکاران بیشتر چشم نواز بود احترام به همدیگر,پیشکسوت وتوجه به مباحث اخلاق محوری وجوانمردی بود که متاسفانه اکنون با صنعتی شدن ورزش رنگ وبوی آن کاهش یافته است.

 

حال پس از پیروزی انقلاب اسلامی وبا روی کار آمدن دولت های مختلف در جمهوری اسلامی ایران ودرسیاست های حمایت از مناطق محروم وآسیب پذیر ودرجهت رشد وتعالی نوجوانان وجوانان برنامه های زیرساختی برای تامین نیاز های اولیه جامعه ورزشی مدون شد ودربازه های مختلف ساخت وساز پروژه های ورزشی رونق یافت بطوریکه این نیاز دربین دستگاههای اجرایی دیگر وبرای تقویت روحیه وانگیزه کارکنان وجامعه هدف خود نیز نمود پیدا کرد وروز به روز به سرانه فضای ورزشی افزوده شد.درحال حاضرودر بهمن سال92سرانه روباز مختصر اداره ورزش وجوانان این شهرستان30185متر مربع وسرپوشیده 13410مترمربع می باشد که آن درصد جمعیت این شهرستان نسبت به سال90مقایسه کنیم این سرانه درمجموع 39صدم مترمربع به ازای هرنفر می باشدکه با احتساب پروژه های دردست اجرا به 61صدم مترمربع خواهد رسید،البته این سرانه درمجموع(بخش خصوصی ودولتی)54صدم مترمربع می باشدکه بااحتساب تکمیل دیگر پروژه ها به 79صدم مترمربع به ازای هرنفرخواهدرسید.
 

 

بابرآورد جمعیت بیش از صدهزار نفری این شهرستان ودرمقایسه با برنامه چهارم وپنجم قانون توسعه این درصد ورقم ومتراژ فضای ورزشی بسیارناچیز است اما به این معنا نیست که جوابگوی فعلی ورزشکاران وورزش دوستان نیست.باتوجه به تخصصی  علمی شدن تمامی رشته های ورزشی،نیاز هررشته به فضای اختصاصی قابل درک است اما هر عملیات وپروژه قابل تعریف یااجرای نیازمند اعتبار ازمنابع تعریف شده می باشدکه به چه شکلی مصوب وتخصیص پیدا کند،اما درحال حاضر این شهرستان بادارابودن 20فضای ورزشی روباز وسرپوشیده می تواند پاسخگوی اولیه جامعه ورزشی می باشد که چگونگی استفاده ونگهداری ازاین فضاها درمناطق مختلف شهری وروستایی احداث شده به ورزشکار ودست اندرکاران این امر(هیات های ورزشی)بستگی دارد.

 

غربت جغرافیایی از تهران وبسیاری ازاستانهای برخوردار شاید منجر به بروز بسیاری از مسائل محرومیتی شود اما همت ،تلاش وهمدلی که یکی از رمزهای پیروزی انقلاب اسلامی هم بوده می تواند درکاهش اثرات منفی وافزایش توانمندی تاثیر گذار باشد چراکه این شهرستان دارای شرایط اقلیمی وجوی خاص همراه با نیروهای انسانی وپتانسیل های پرانرژی است که با کمی توجه مسئولین وکمی درایت وخودباوری نسل جوان مطمئنا می توانند در بسیاری از میادین بزرگ ورزشی صاحب افتخار باشند.البته باید این مطلب را نیز اذعان داشت وبه آن افتخار کرد که ورزش بانوان دراین خطه از استان وکشور مغفول واقع نشده است ودر بسیاری از موارد همگام با آقایان ودربرخی نیزفراتر از آقایان ظاهر شده اند واین یعنی تفکر ورزش پذیری چه دربعد همگانی وچه در قهرمانی.
 

 

تعداد41هیات ورزشی برای آقایان و30هیات برای بانوان وجود دارد .194مربی درشهرستان کارت مربی گری و153داور دردوبخش آقایان وبانوان دررشته های مختلف وروبه افزایش بودن ورزشکاران سازمان یافته متجلی این نگرش هست که باید هم درارتقای سطح آموزش وهم درایجاد بستر های مناسب تعاملات وهمدلی بسیار از سوی متولیان شهرستان واستانی صورت بگیرد تا این نمودار همچنان به رشد خود ادامه دهد.
 

 

راهکارها وپیشنهادهایی برای رشد نمودار ورزشی درشهرستان قاین:
 

 

• نگاه مثبت به ورزش بانوان ئحمایت از ایشان درجهت سلامت خانواده ها

 

• تفکر فرهنگ ورزش پذیری برای تمامی آحاد والقای این تفکر درتمامی خانواده  هاوارگانها
 

 

• توجه به ورزش محلات وایجاد جاده های سلامت وتندرستی وپارک های ورزشی بویژه پارک بانوان بطوریکه دردسترس عموم بانوان قرارگیرد.

 

• تکمیل اماکن نیمه تمام وبهره برداری از آنها
 

 

• اختصاص اعتبارات ورزشی به هیات های دارای برنامه
 

 

• حمایت از بخش های خصوصی به منظور حمایت از ورزش وزمینه سازی ورود سرمایه گذاران به عرصه ورزش
 

 

• ورود تمامی دستگاههای اجرایی شهرستان به مقوله ورزش به عنوان یک وظیفه وبسیج ملی

 

• توجه به ورزش کارکنان طبق آیین نامه تعمیم ورزش کارکنان
 

 

• ساخت اماکن ورزشی استانداردمسابقات به منظور برگزاری مسابقات بزرگ وبرخورداری از میزبانی ها درجهت شکوفایی ورزش شهرستان

 

• وقف ورزش وتوجه خیرین به مباحث مرتبط با جوانان علی الخصوص ورزش درجهت کاهش آسیب های اجتماعی
 

 

• تعامل نهادهای آموزشی بویژه آموزش وپرورش ومراکر دانشگاهی به عنوان مراکز استعداد ونخبگان ورزشی با متولیان امر ورزش درشهرستان وهمگامی انجمن های ورزشی با هیات های ورزشی
 

 

• تلاش برای همکانی کردن ورزش ورشته های ورزش با همکاری نهادها وارگان های اجرایی شهرستان وفضاسازی مناسب

 

ن.د.ب
 

نظر شما

CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.