دفتر مقام معظم رهبری
کانال نسیم قاینات را در تلگرام دنبال کنید
کد مطلب: 1659  |  
تاریخ انتشار : 6 خرد 1392 - 16:57
مابایستی باوحدت وهمدلی شهرمان راکه یک شهرمظلومی است ومتاسفانه سیاست زده شده است نجات دهیم.  

به گزارش نسیم قاین جلسه آموزشی نامزدهای شوراهاعصرامروزباحضورنامزدهای تاییدشده درمحل سالن اجتماعات فرمانداری قاین برگزارگردید.دراین جلسه مسئولین به توجیه وبیان قوانین مدنظر پرداختند.


اسدالهی معاون اجتماعی سیاسی وجانشین ستادانتخابات:
اسدالهی بابیان تعدادی ازقوانین مجازدرتبلیغات گفت:نامزدها می تواننددرهرمنطقه شهرداری یک ستادانتخاباتی دایرنمایند. وی بابیان اینکه نامزدهاحق استفاده ازامکانات دولتی راندارند اظهارداشت:نامزدهابه مدت یک هفته ازتاریخ شروع تبلیغات تا24ساعت قبل ازشروع انتخابات مهلت دارنددرچهارچوب قانون تبلیغ نمایند.
وی  درخصوص وظایف رسانه هاگفت رسانه ها یانشریات بایستی طبق اخلاق وعرف مطبوعاتی خودازتوهین به یک نامزدخاصی پرهیزکنند.


قهستانی رئیس هیئت انتخابات شهرستان:
انتخابات مانندیک سکه است که دو رو دارد یک روی آن قانون است  وروی دوم که مخفی است وبراساس حق ظاهرمی شود.وی گفت درانتخابات روی دوم سکه  بایستی ملاک قرارگیرد .مابایستی حق رابشناسیم واگرحق راشناختیم وبراساس آن عمل کردیم  واردمسیرخطانخواهیم شد.
وی بابیان اینکه درانتخابات نبایدواردتعصبات قومی وقبیله ای شویم اظهارداشت  اخلاص ،تقوا ،صبر دراین راه به ماکمک خواهدکرد.مابایستی باوحدت وهمدلی شهرمان راکه یک شهرمظلومی است ومتاسفانه سیاست زده شده است نجات دهیم.


عبدالهی رئیس دادگستری شهرستان:
عرصه،عرصه برنامه هاوایده هاست محل وقوع تضارب آراء واندیشه هاست هرسخن جایی وهرنکته مکانی دارد.هربازی قواعدخاص خودش رادارداگرقواعدبازی رعایت نشودقطعا داور دستوراخراج راصادرخواهدکرد.
وی بابیان نکات ذیل اظهارداشت نامزدهابارعایت قانون طوری عمل نمایندکه حضورشان درصحنه با اخراجشان مواجه نشود
- برنامه هایی مطرح شودکه جنبه عملیاتی داشته باشد
- برنامه هابرمطالبات غیرقابل عمل وشهروندان نیافزاید
- ایده هاواندیشه هابایدرعایت شود.دامن زدن به تعصبات قومی وقبیله ای تحت هیچ شرایطی قابل پذیرش نیست
- گفتارواندیشه هابایدخالی ازهتک حرمت های اشخاص باشد
وی درپایان اظهارداشت اشخاصی که درمعرض جرائم تبلیغات هستندعبارتندازنامزدهای انتخابات در
 جرائم قبل ازشروع انتخابات،جرائم حین انتخابات وجرائم بعدازانتخابات .
وی اظهارداشت برطبق قوانین از3تا1سال حبس نیزبرای افراد متخلف درنظرگرفته شده است  پس کاری انجام ندهیم که بهانه ای به دست دیگران ومشکلی برای خودمان ایجادکنیم.
 

رسولی رئیس اطلاعات شهرستان:
دشمن فعالیتهای عظیمی راازچندماه پیش آغازکرده است اهداف دشمن عدم برگزاری انتخابات درموعدمقرر،کاهش مشارکت مردمی،تاثیرگذاری برانتخاب مردم وهزینه برنمودن انتخابات 92 برای نظام است .
وی گفت: نامزدهانبایستی فکرکنندکه درشهرهای کوچکتردشمنان فعالیتی راانجام نخواهند داد درصورتی که شهرهای مرزی بیشتردرمعرض خطرهستند.نامزدهابخصوص نامزدهای شهرستان زیرکوه مواظب تخلیه های تلفنی باشند .


سرهنگ امیری آبادی فرمانده نیروی انتظامی:
وظیفه نیروی انتظامی ایجادنظم وامنیت وجلوگیری از بی نظمی وحفاظت ازصندوق های رای است .وی ازآمادگی کامل نیروی انتظامی وهمکاری بافرمانداری واعزام حداقل 3نیروبه هرشعبه اخذ رای ،جلوگیری ازازدحام مردم درمحل اخذ رای،جلوگیری ازورودافرادغیرمسئول به شعب اخذ رای، جلوگیری ازحضور افرادمسلح به شعب اخذ رای و.. سخن گفت.


سرهنگ برات زاده فرمانده سپاه قاینات:
تمام سعی وتلاش مادربسیج این است که حضورحداکثری اتفاق بیفتد.همه مردم باهرسلیقه وگرایشی پای صندوق های رای بیایند.
وی گفت ماامادگی لازم راداریم دربحث امنیت انتخابات وهرجاکه لازم باشد درکنار ناجا پای کارخواهیم بود.

برچسب‌ها: 

نظر شما

CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.