دفتر مقام معظم رهبری
کانال نسیم قاینات را در تلگرام دنبال کنید
کد مطلب: 1636  |  
تاریخ انتشار : 5 خرد 1392 - 10:35
دشمن 3شاخص بی ثبات سازی،اشتباه محاسباتی وکاهش مشارکت مردم راهدف خودقرارداده است

 

به گزارش نسیم قاین ؛دکترقاسمی تحلیل گرمسائل سیاسی واقتصادی  کشوردرنشست بصیرتی درجمع معتکفین مسجدغدیرقاین گفت:بهترین موضوع حال حاضرکشورمابحث انتخابات است  .دراین دوره انتخابات همه سلایق حضوردارندفضامحیااست تاسلایق مختلف انتخاباتی شرکت کنند.


 وی گفت :5جریان درانتخابات نقش دارندکه یکی ازاین جریانات که جریان دولت باشد کاندیدانداردودراین زمینه نه شورای نگهبان مقصراست ونه ساختار ؛ خودشان پیش دستی کردندوسه کاندیدامنصرف شدندویکی هم احرازصلاحیت نشد.
 

4جریان دیگردرانتخابات کاندید دارند


اولین ومهمترین جریان،جریان اصول گرابا4گزینه حضوردارد.راهبرداین گروه تداوم گفتمان اصول گرایی است .این جریان چندسالی است که حضوردارندنگاهشان ارزشی وولایت مدار و درصدد تداوم گفتمان اصول گرایی هستند.


جریان دوم جریان اصلاح طلبان که 3راهبردارنداولین مرحله پیروزی درانتخابات اگرمرحله اول محقق نشدبه سمت کسب مشروعیت هستندودرمرحله سوم فقط بقابرایشان مهم است ودرشورای شهرمتمرکزخواهندشد.


جریان سوم جریان مستقل که شخصایک کاندید داردوجریان چهارم جریان کارگزاران که راهبردشان مدیریت صحنه سیاسی است.


وی درادامه اظهارداشت 3محورشاخص کلان ولایت مداری ،ارزشی وکارامدی بایستی درانتخاب فرداصلح  درنظر گرفته شود وان چیزی که برای مامهم است یک سری شاخص های کلان راباتوجه به بیانات رهبری مدنظرقراردهیم.


وی بابیان اینکه رسانه های بیگانه  از2سال پیش کارخودراآغازکرده اندگفت آنها3هدف مهم بی ثبات سازی،اشتباه محاسباتی وکاهش مشارکت مردم رامدنظرقرارداده اند.

 

آنهاکه خودمی گویندمابه دنبال تغییرهستیم بهترین زمان برای ایجاداین تغییرانتخابات است .دشمن  تمام تلاش خودراگذاشته است که مشارکت صورت نگیرداما  این مردم بصیروآگاه وهمیشه درصحنه این بارهم در24خردادنقشه های دشمن راباحضورگسترده خودخنثی خواهند کرد.
 

نظر شما

CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.