دفتر مقام معظم رهبری
کانال نسیم قاینات را در تلگرام دنبال کنید
کد مطلب: 1616  |  
تاریخ انتشار : 4 خرد 1392 - 16:56
مجلس ،شورای نگهبان راهمیشه به عنوان موید نهایی وفسخ الخطاب پذیرفته ومادرتمام قوانین وضوابطی که درمجلس شورای اسلامی مصوب می کنیم همیشه مهرتاییدشورای نگهبان رادرپایش داریم

 

به گزارش نسیم قاین هروی نماینده مردم قاینات وزیرکوه درگفتگو باخبرنگارنسیم  گفت:آزموده راآزمودن خطاست.آنچه که مادرسابقه وپیشینه ملت خودمان دیده ایم این است که این ملت هیچ وقت تحت تاثیر آنچه که می گویندتعبیرات سوء رسانه های خارجی قرارنگرفته اندوآنچه درپرونده این مملکت داریم جزشهامت ،عزت ، بزرگواری وکرامت نفسی  که دردرون این ملت است ماچیزی ندیده ایم

 

هنوزچندماهی ازحادثه22بهمن وراهپیمایی آن روزنگذشته است ودیدیم که باوجودهمه فشارها،گرانیها،تورم ها وباوجودهمه تحریک هایی که صورت گرفته بودتامردم دراین راهپیمایی شرکت نکننداماحضوربی سابقه بودوبه جرات می توانیم بگوییم یکی ازبزرگترین راهپیمایی های بعدازانقلاب بودواین قضیه هم  (انتخابات)متصل به آن است.


امروزچیزی که هست ورهبری هم می فرمایند بایدازنظام باحمایت دراین حرکت و باحضورجدی دراین مسئله حمایت کرد.دیگرفضایی باقی نمی ماند که بخواهیم انقصی  دراین باقی بگذاریم


شورای نگهبان هم به وظیفه خودعمل کرده است  آنچه که هست این است که ما تابع قانونیم شورای نگهبان براساس صلاحدیدی که  مبتنی برقانون است بایستی دیدگاه خودراارائه بکند ولذاممکن است هرکسی بخواهد درمقابل این دیدگاه  مخالفت بکندواین ازحالت مشروعیت نظام وشورای نگهبان خارج است


مجلس ،شورای نگهبان راهمیشه به عنوان موید نهایی وفسخ الخطاب پذیرفته ومادرتمام قوانین وضوابطی که درمجلس شورای اسلامی مصوب می کنیم همیشه مهرتاییدشورای نگهبان رادرپایش داریم .دراین قضیه هم  من احساس می کنم شورای نگهبان  بدورازجنجال سیاسی،بدورازتمام حرکت هایی که دررسانه هاگفته شدخردمندانه ترین حرکت خودش راانجام داد وبه هرصورت برای مانگاه شورای نگهبان قابل پذیرش است وقابل توصیه  به همگان ونه تنهادرمقابل این قضیه حرفی   نداریم ونخواهیم داشت بلکه دربحث فسخ الخطاب ،اندیشه آنهارا،نتیجه ونهایت نظارت آنهارامی پذیریم .قانون هم این رابه ماگفته است وجدان، نگاه ملی، شرعی واخلاقی هم این راتاییدمی کند


وی درادامه درخصوص حضورمردم قاینات وزیرکوه درانتخابات 24خردادگفت خودمن محصول حضورشگفت انگیزهمین مردم درصحنه هستم وبنابراین مولوداین حرگت نمی تواند برای مردمی که درایت ،تدین ،ایمان ،اعتقاد،توانایی،فکرواندیشه رادارندحرفی بزند.این مردم آگاه ترازاین هستندکه من نوعی بخواهم توصیه ای کرده باشم اماآنچه مسلم است مردم باتدبیروبصیرت خودشان حساسیت شرایط راکاملا احساس می کنندونیازبه این است که حضورجدی تر،عینی تر وملموس ترازهرزمانی مشخص شودومردم  متدین شهرستان قاینات همچون گذشته حضورتوانمندشان رادرصحنه نشان خواهندداد ودشمن راازوسوسه ها،شیطنت ها،اغواها وایجادتنشهاواختلاف برانگیزیهامایوس خواهندکرد.

نظر شما

CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.