دفتر مقام معظم رهبری
کانال نسیم قاینات را در تلگرام دنبال کنید
کد مطلب: 1609  |  
تاریخ انتشار : 4 خرد 1392 - 12:38
بهترین ویژگی نیروهای مسلح کشور اطاعت پذیری و زیرنظرفرمانده کل قوا بودنش است.

 

به گزارش نسیم قاین شرافتی رادفرماندارشهرستان قاین  صبح امروزدرجمع نیروهای بسیجی ،نظامی وانتظامی شهرستان  گفت: عمده ترین دلیل پیروزی خرمشهروعملیات بیت المقدس اصل وحدت فرماندهی بود. دراتاق فکربه فرمان امام فرماندهان ارتش وسپاه یک دست شدندووحدت فرماندهی راایجادکردندهدف پیروزی وشکست دشمن بود.


ابتکاروخلاقیت رزمندگان ونمونه آن هم خراب کردن پل اروند یکی ازراههای پیروزی بود چراکه برطبق اسناد موجودیکی ازراههای قطع دشمنان بعثی بانیروهایشان درخرمشهر خراب کردن پل اروندبوده است وفرماندهان باتفکروخلاقیت  پل اروندراخراب وباعث قطع راه ارتباطی  دشمن شدند.


نفوذعنصرایمان وتقوادروجودرزمندگان بیش ازهمه چیزاثرکرده بود کسی به فکرزن وفرزندوخانه وکاشانه خویش نبود.فکرهمه دستورامام بودکه خرمشهربایدآزادگردد


وی اظهارداشت:چرافتح خرمشهرروزبه روزو سال به سال براهمیت ان بیشترافزوده می شودو آثارآن درکارهاوبرنامه های نظام به چشم دیده می شودو برای پیشرفت وبدست آوردن جایگاههای دیگرازاصول واسلوب فتح خرمشهراستفاده می شود به خاطراینکه پاسخ داده است  وماندگار  مانده است


فتح خرمشهربردشمن مصداق ومستنداست ودشمن خوب می داندکه  در نظام ما، باجمهوری اسلامی ما،بامردم ما بااین شکل ها وتاکتیک هاواین تکنیک هاجواب نمی دهد .فتح خرمشهرآثارسیاسی زیادی هم برای ماداشت امروزجایگاه سیاسی  کشورماجایگاه ویژه  ای است تمام فکرهاوبرنامه های دشمن در35سال گذشته ازانقلاب خنثی شده است.اما زمانی که درآن قرارگرفته ایم بایستی ویژگی های فتح خرمشهر رالحاظ کنیم تاگام نهایی وتیرنهایی رابه سمت دشمن بتوانیم رهاکنیم وبه هدف بزنیم.


ویژگی نیروهای مسلح مادرکشورالگووسرآمدهمه نیروهای مسلح دنیاست دشمنان دنیاونیروهای مسلح خوب می دانندکه اگریک گردان ازنیروهای ماراداشتندشایدمی توانستنددرافغانستان وعراق به اهدافشان برسند.

 

وی گفت:بهترین ویژگی نیروهای مسلح کشور،اطاعت پذیری وزیرنظرفرمانده کل قوابودنش است. نیروهای مسلح مادردامن باندوگروه خاصی قرارنمی گیرندوپای صددرصد فرمایش حضرت آقاودرآمادگی کامل به سرمی برند.


دشمن خوب میداندکه ازنظردریا،زمین وهواجمهوری اسلامی ایران قدرت برخورداولین وآخرین  اشتباه آنهارادارد.دشمن ازویژگی تقوا،اخلاص ،ایمان وپشت سرولایت بودن  مردم وحشت دارد.


وی درادامه گفت: حماسه ای که مادرادامه حماسه فتح خرمشهرلازم داریم حماسه 24خرداداست اگرآن روزآنهاخوب عمل کردندماامروزخوب عمل نکنیم چگونه می خواهیم جواب بدهیم حماسه24خردادکمترازحماسه فتح خرمشهرنیست .اگرمی خواهیدکه حماسه 24خردادحماسه ای بشود که امام شهداو شهدای این نظام وشهدای فتح خرمشهرراببینیم وخجالت نکشیم باانرژی بیشترواردشویم. پای 24خردادبه فرموده رهبری همه مردم زن ومردبایستندوانشاء الله خواهندایستادوتمام طراحی های دشمنان داخلی وخارجی راملت ایران نقش برآب خواهدکردماتحت تاثیرتبلیغات سو قرارنمی گیریم  وباآگاهی وبصیرت گوش به فرمان رهبری ایستاده ایم
 

نظر شما

CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.